Vegyes

Feladatok II.

 1. Az ábrán látható porlasztóba v = 25 m/s sebességű levegőt fújunk be. Mekkora magasságba emelkedik fel a víz a szívószárban?  Megoldás

 2. Egy üzemben a hegesztési varratok átvilágítására 60Co-izotóp -sugárzását használják. A 60Co bomlásakor atommagonként két -foton lép ki. Az egyik foton energiája 1,17 MeV, a másiké 1,33 MeV. A radioaktív preparátum a beszerzéskor 3,7×1010 Bq aktivitású volt, egy év alatt aktivitása 12,2%-kal csökkent. Mennyi a felezési idő, és mennyi idő alatt csökken az aktivitás a beszerzéskori érték harmadrészére? Mekkora volt a preparátumból egy másodperc alatt kilépő -fotonok összenergiája a beszerzéskor?

  Megoldás

 3. Két, egyenként 1500 cm2 területű fémlemez áll egymással szemben, egymástól 2,8 cm távolságra. A lemezeket 250 V feszültségű telepre kapcsoljuk, és mindvégig rajtatartjuk. Ezután az egyik lemeztől 0,8 cm távolságra egy 0,5 cm vastagságú fémlemezt csúsztatunk a fegyverzetek közé. a.) Mennyivel változott a rendszer elektrosztatikus energiája? b.) Ábrázoljuk a végállapotban a térerősséget és a potenciált a fegyverzetek közti távolság függvényében!

  Megoldás

 4. Egy R = 1000 W-os ellenállást két fekete dobozzal kapcsolunk sorba, és 50 Hz-es váltakozó áramú hálózatra kötünk. Hogy megtudjuk, mi van a dobozban, minden elem sarkán megmérjük a feszültséget: U1 = 220 V, U2 = 300 V, U3 = 300 V, U4 = 220 V. Mi van a dobozban? Mekkora az áramerősség és a feszültség szöge? Hogyan lehet eldönteni, hogy melyik dobozban milyen elem van?

  Megoldás

 5. Egy 0,4 kg tömegű és 5 cm sugarú homogén korongot a síkjába eső vízszintes fonállal rögzítjük az a = 36°-os lejtőn. A fonal a korong tetejéhez kapcsolódik, a korong a lejtőn nem csúszik meg.
  a.) Mekkora a fonalerő?
  b.) A fonal elvágása után mennyi idő alatt tesz meg a korong 5 méternyi utat?
  c.) Mekkora a korong tömegközéppontra vonatkoztatott perdülete ekkor?

  Megoldás


  kezdő oldal