Történelem felvételi előkészítő

Uhl Gabriella - tortenelem@hali.elte.hu
 1. Történelem segédtudományai (kronológia, történeti földrajz, címerek, jelvények története)
 2. Vallástörténet
 3. Az ősközösség kora, Az ókori keleti társadalmak
 4. Az ókori Görögország, az ókori Róma
 5. A korai középkor az 5-10. sz. ( gazdálkodás, társadalom; Nyugat - és Kelet-Európa politikai fejlődése; Bizánc, Arab hódítás)
 6. A történettudomány forrásai (Forráselemzés antik szövegeken, az ókori művészettörténet mint történeti forrás)
 7. A középkor virágkora és alkonya, a 10-15. századi Európa gazdasága és társadalma
 8. A 10-15. századi Európa politikatörténete, kitekintés az Európán kívüli világra + Összefoglaló totó az eddig tanultakból
 9. A magyar nép története a kezdetektől a tatárjárásig
 10. Magyarország története 14 sz. elejétől Mohácsig (Károly Róbert; Az árutermelés kibontakozása, a rendi fejlődés, sajátosságai Magyarországon; Törökellenes harcok; Mátyás központosítási kísérlete; A rendi anarchia, 1514.; Mohács)
 11. Európa a 15. sz. végétől az angol polgári forradalomig; gazdaság és társadalomtörténet (Földrajzi felfedezések, gyarmatosítás kezdetei; A tőkés gazdálkodás kibontakozása; Reformáció, ellenreformáció; abszolutizmus)
 12. A 16-17. sz. politikatörténete Európában
 13. -14. Magyarország története Mohácstól a Rákóczi szabadságharcig (Török világ, végvári harcok; jobbágyság helyzete, reformáció Magyarországon; a Habsburg-ellenes harcok, Erdély; a Rákóczi szabadságharc)
 14. A Habsburg abszolutizmus Magyarországon (III. Károly, Mária Terézia, II. József, II. Lipót, I. Ferenc) + Összefoglaló totó az eddig tanultakból
 15. A felvilágosodás szellemi áramlatai
 16. Európa és Amerika politika története a 17-18. sz-ban (Az angol polgári forradalom; A francia abszolutizmus fénykora; Köztársaság Észak-Amerikában Kelet- és Közép-Európa népeinek története a 17-18.. században)
 17. A francia forradalom és Napóleon kora
 18. Az ipari forradalom és következményei (politikai gondolkodás, új eszmék megjelenése, a nemzetközi kapcsolatok alakulása)
 19. Reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc (Gazdaság, társadalom; Reformeszmék megjelenése és képviseletük az országgyűléseken; A forradalom és szabadságharc eseményei, nemzetközi összefüggései)
 20. Forradalmak Európában 1848-49-ben, Nemzetállamok kora (1849-1870)
 21. Az 1870-90-es évek politika- és diplomáciatörténete
 22. Útban az első világháború felé (1890-1914)
 23. Magyarország a 19. sz. második felében (Önkényuralom; A dualizmus kora, A dualizmus válsága) + Összefoglaló totó az eddig tanultakból
 24. Az I. világháború. (Szövetségi rendszerek; A világháború főbb eseményei; Magyarország. részvétele; A békediktátum)
 25. Európa és az Európán kívüli világ a két világháború között 1920-39. (Olaszország, fasizmus; A gazdasági világválság. .USA, New Deal; Nagy-Britannia; Németország, nemzetiszocializmus; Szovjetunió, kommunizmus; Franciaország; Európán kívül)
 26. Magyarország a két világháború között
 27. A II. világháború. Magyarország története a II.világháború idején.
 28. Egyetemes történelem a II. vh. után
 29. Magyarország 1945-1990 + összefoglaló totó az edig tanultakból
 30. Összefoglaló tesztek

- vissza -